Haastattelu - Interview Kari Kivinen

Interview de Kari Kivinen, proviseur de l’Ecole franco-finlandaise d’Helsinki et administrateur de la chambre de commerce franco-finlandaise d’Helsinki et Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques

  • Peux-tu nous dire quelles ont été tes motivations premières pour rejoindre la chambre de commerce ?

Les compétences et qualifications dans la vie professionnelle et l’entreprenariat sont un pilier du nouveau plan d’enseignement polyvalent.

« L’enseignement doit permettre aux élèves d’acquérir des aptitudes générales et une attitude positive qui vont promouvoir l’intèrêt vers le travail et le monde de travail. Il est important que les élèves puissent avoir des expériences qui les aident à comprendre l’importance du travail et de l’entrepreneuriat, ses opportunités ainsi que leurs propres responsabilités en tant que membres de la communauté et de la société. »

En tant que proviseur de l’école, je pense que c’est ma responsabilité de maintenir une relation de collaboration avec le monde de travail qui est étroitement liée aux activités de l’école et offrir aux élèves et enseignants de notre école la possibilité d’interagir avec des intervenants extérieurs.

Outre mon poste de proviseur de l’école, je suis également président du réseau d’Intellectual Property in Education d’EUIPO (https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered%40school). Le réseau est un organisme pédagogique comprenant les ministères de l’éducation de tous les pays de l’UE, et son objectif est de promouvoir la créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat parmi les jeunes de l’Europe.

Je prends également une part active au soutien du programme 4H - entrepreneuriat pour élèves - dans la région de la capitale.

  • Que penses-tu que la CCFF peux concrètement apporter à l’école ?

Le Forum « Education and Business – the future of Europe”, un événement organisé l’automne dernier par la CCFF d’Helsinki est un bon exemple de co-opération.

Notre école organise tous les ans aux élèves du 9e un stage TET de deux semaines (programme de pratique de travail).  Ce programme offre aux entreprises la possibilité d’avoir des stagiaires qui ont de très bonnes connaissances en français. Aussi je crois qu’après avoir fini leurs études, plusieurs élèves auront une opportunité d’être employés par les entreprises qui ont des activités dans les pays francophones.

  • Peux-tu nous en dire un peu plus sur l’école franco-finlandaise dont tu es le proviseur ? 

Le Lycée franco-finlandais est une communauté bilingue ouverte et moderne. C’est une école d’État qui suit, du préscolaire au lycée, le plan d’enseignement finlandais.  L’école et le jardin d’enfants sont fréquentés par 860 élèves et emploient  75 personnes dont un tiers de langue maternelle française.

Nos élèves apprennent et acquièrent des compétences pour la vie dans un environnement multilingue et actif. Ils assument la responsabilité de leur propre apprentissage et se familiarisent naturellement avec l’internationalisation grâce aux projets et programmes d’échange traditionnels. Les élèves apprennent couramment le français et se familiarisent avec les cultures des pays francophones.

L’école offre un parcours d’étude polyvalent grâce auquel un enseignement de haute qualité et des programmes linguistiques étendus offrent de bonnes opportunités pour la réussite des études supérieures et d’un parcours professionnel en Finlande et à l’étranger.

La mission spéciale du Lycée franco-finlandais d’Helsinki comprend aussi la promotion de la connaissance de la langue française et des cultures francophones en-dehors de la communauté scolaire.

Notre école appartient à plusieurs réseaux nationaux et internationaux. Elle a reçu le LabelFrancÉducation pour son enseignement bilingue de qualité, aussi bien au primaire qu’au lycée. Nous faisons partie des réseaux UNESCO-ASPnet et nous sommes « European Parliament Ambassadeur School (EPAS) », et le Conseil de l’Europe à désigner notre école comme une école finlandaise d’éducation en démocratie.

  • Enfin, peux-tu nous raconter les principales raisons pour lesquelles on t’a remis les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 

Je suis très touché d’avoir reçu les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques.  Je crois qu’on me les a remis pour mon travail de promotion de l’enseignement bilingue aussi bien en Finlande qu’à l’étranger.

Biographie

Kari Kivinen, docteur en philosophie (FT) est proviseur de l’école franco-finlandaise d’Helsinki depuis août 2016. Avant de rentrer en Finlande, il travaillait comme secrétaire général des écoles européennes à Bruxelles. Il est président du réseau IP d’EUIPO et très actif dans les projets nationaux et internationaux sur la formation concernant le média, l’information et démocratisation.  

 

Kari Kivisen, Ranskalais-suomalaisen koulun johtajan, Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin hallituksen jäsenen ja Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques  kunniamerkin saaneen haastattelu

  • Mitkä olivat tärkeimmät syysi liittyä Ranskalais-suomalaiseen kauppakamariin?

Uuden opetussuunnitelman yksi keskeisistä laaja-alaisen opetuksen osista on työelämätaidot ja yrittäjyys. 

”Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.”

Koen, että koulun rehtorina velvollisuuteeni on ylläpitää läheistä yhteistyötä koulumme toimintaan läheisesti liittyvän yritysmaailman kanssa ja luoda mahdollisuuksia koulumme oppilaille ja opettajille olla vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Toimin oman työni ohella myös EUIPON ”Intellectual Property in Education-koulutusverkoston puheenjohtajana (https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered%40school). Verkosto on pedagoginen elin, joka koostuu kaikkien EU:n jäsenvaltioiden opetusministeriöistä ja verkoston tavoitteena on edistää eurooppalaisten nuorten luovuutta, innovaatiota ja yrittäjyyttä.

Olen mukana tukemassa myös pääkaupunkiseudun 4H kevytyrittäjyyttä.

  • Miten oletat kauppakamarin voivan konkreettisesti vaikuttaa koulun toimintaan?

Hyvä esimerkki yhteistyöstä on syksyllä järjestetty suuren menestyksen saavuttanut ”Education and Business – the future of Europe” tapahtuma.

Koulumme järjestää vuosittain 9-luokkalaisille kahden viikon TET-harjoittelun. Yritysten on mahdollista saada erittäin hyvän ranskan kielen taidon omaavia oppilaita harjoittelijoiksi. Uskon myös, että monella koulun oppilaalla on hyvät mahdollisuudet koulun jälkeen työllistyä yrityksissä, jotka toimivat ranskankielisissä maissa.

  • Kerrotko meille vähän lisää johtamastasi koulusta?

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on jatkuvasti kehittyvä kaksikielinen opiskeluyhteisö. Koulu on valtion koulu, joka noudattaa suomalaista opetussuunnitelmaa esikoulusta lukioon. Koulussa ja sen yhteydessä toimivassa leikkikoulussa on 860 oppilasta ja noin 75 työntekijää, joista noin kolmasosa on äidinkieleltään ranskankielisiä.

Oppilaamme oppivat monikielisessä ja aktiivisessa ympäristössä tietoja ja taitoja elämää varten. He ottavat vastuuta omasta oppimisestaan ja tutustuvat luontevasti kansainvälisyyteen vaihto-ohjelmien ja projektien kautta. Oppilaat omaksuvat sujuvan ranskan kielen taidon ja perehtyvät ranskankielisten maiden kulttuureihin.

Koulu tarjoaa monipuolisen opintopolun, jonka varrella laadukas opetus ja laaja kieliohjelma antavat hyvät eväät jatko-opintoihin ja työelämään Suomessa ja ulkomailla.

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun erityistehtävään kuuluu edistää ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin tuntemusta myös oman kouluyhteisön ulkopuolella.

Koulumme on erittäin hyvin verkostoitunut niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Koulumme on saanut alakoulusta lukioon laadukkaan kaksikielisen opetuksen LabelFrancÉducation-tunnustuksen, olemme UNESCO-ASPnet  ja Euroopan parlamentin Ambassadeur school-verkostoissa ja  Euroopan neuvosto on nimittänyt koulumme suomalaiseksi demokratiakasvatuskouluksi.

  • Voitko lopuksi kertoa, mitä sinulle kerrottiin pääasiallisiksi syiksi siihen, että sinulle myönnettiin edellä mainittu kunniamerkki?

Olen otettu kunniamerkin saamisesta. Uskoisin, että sen myöntämisellä halutaan tukea työtä, jota olen tehnyt viimeiset 30 vuotta kaksikielisen opetuksen puolesta niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Biografia

FT Kari Kivinen on toiminut Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun rehtorina elokuusta 2016 lähtien. Ennen Suomeen paluutaan  hän on toiminut Eurooppa-koulujen pääsihteerinä Brysselissä. Hän on EUIPOn IP-koulutusverkoston puheenjohtaja ja toimii erittäin aktiivisesti  kansallisissa ja kansainvälisissä media-  ja informaatiokasvatus ja demokratiakasvatus hankkeissa.

Documentation

Download Kari_Kivinen_5_.png  (PNG • 2 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin